គំនិត

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ចំនួន​ ១៣ឃ្លា ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​គតិបណ្ឌិត​របស់​បុរាណ​ចិន

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សុភាសិត​ចំនួន​ ១៣ឃ្លា ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​គតិបណ្ឌិត​របស់​បុរាណ​...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ចំនួន​ ១០ឃ្លា​ ពី​អ្នក​ច្នៃប្រឌិត​បង្កើត​ថ្មី​និង​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ល្បីៗ​ ដែលអ្នកគួរអាននិងសិក្សា

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដែល​បាន​ដកស្រង់​ពី​អ្នក​ច្នៃប្រឌិត​បង្កើត​ថ្មី​និង​អ្នក​វិទ្យាសាស...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន ​៨ឃ្លា ដែល​អាច​នាំ​អ្នក​ឲ្យ​ចាកចេញ​ពី​ការ​ឃុំឃាំង​របស់​ខ្លួនឯង​បាន

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​ ៨ឃ្លា ដែល​អាច​នាំ​អ្នក​ឲ្យ​ចាកចេញ​ពី​ការ​ឃុំឃាំង​របស់​ខ្លួនឯង​បាន

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន ​៦ឃ្លា​ ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​អត្ថន័យ​ដែល​ចាក់​ទម្លុះ​ចូល​ជ្រៅ​ក្នុង​ការ​ពិត ពី​សៀវភៅ Think on These Things របស់ Jiddu Krishnamurti

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​ ៦ឃ្លា ​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​អត្ថន័យ​ដែល​ចា...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​ ១០ឃ្លា ដែល​នាំ​អ្នក​ចូល​ទៅ​ដល់​កម្រិត​ដែល​ស៊ីជម្រៅ​មួយ​ទៀត​នៃ​ជីវិត​ដែល​លើស​ពី​កម្រិត​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់តែ​បាន​រស់នៅ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​ ១០ឃ្លា ដែល​នាំ​អ្នក​ចូល​ទៅ​ដល់​កម្រិត​ដែល​ស៊ីជម្រៅ​មួយ​ទៀត​នៃ​ជីវិត​ដែល​លើស​ពី​កម្រិត​...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​ ៥ឃ្លា ដែល​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ The Art of Talking to Yourself ដោយ Vironika Tugaleva

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន​ ៥ឃ្លា ដែល​បាន​ដកស្រង់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ <...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​ ១០ឃ្លា សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​អាហារ​ជំនួយ​ដល់​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន ​១០ឃ្លា សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​អាហារ​ជំនួយ​ដល់​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នក

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​ ៧ឃ្លា របស់ទស្សនវិទូ​អង់គ្លេស Alan Watts ដកស្រង់ពីសៀវភៅ The Way of Zen

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ប្រយោគ​ចំនួន​​​ ៧ឃ្លា ដែល​ត្រូវបាន​ដកស្រង...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​ ៩ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ការពិត​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ជីវិត​ដែល​អ្នក​គួរ​ពិចារណា

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​ ៩ឃ្លា ដែល​និយាយ​ពី​ការពិត​មួ...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​ ១១ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​សាប​គ្រាប់ពូជ​នៅ​ក្នុង​សួនច្បារ​នៃ​ការគិត​របស់​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​ ១១ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​សាប​គ្រាប់ពូជ​នៅ​ក្នុ...

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន ​៨ឃ្លា​ ពី​សៀវភៅ Conversations with God ដោយ​កវីនិពន្ធ​អាមេរិក Neale Donald Walsch

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ប្រយោគ​ចំនួន ​៨ឃ្លា ដែល​ត្រូវបាន​ដ...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដីដកស្រង់​ចំនួន​ ១០ឃ្លា ដែល​អាច​រំញោច​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ការគិត​របស់​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​មាន​កន្លង​មក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដីដកស្រង់​ចំនួន​ ១០ឃ្លា ដែល​អាច​រំញោច​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ការគិត​រប...

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ចំនួន​ ១៣ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​ក្រេប​យក​គតិបណ្ឌិត​ពី​ជាតិសាសន៍​ទាំងនេះ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សុភាសិត​ចំនួន​ ១៣ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​ក្រេប​យក​គតិបណ្ឌិត​ពី​ជាតិស...

X
5s