សៀវភៅ​ ​៦​ក្បាល​​នេះ​​​អាច​ផ្លាស់​ប្ដូរ​គំនិត​របស់​​អ្នក​​​ ដើម្បី​​ឱ្យ​​អាជីវកម្ម​​ទៅ​មុខ​ជា​​និច្ច​​សហគ្រិនជោគជ័យ គឺជាសហគ្រិនដែលចូលចិត្តអាន។ នៅពេលដែលក្លាយជាអ្នកអាន គឺបានយល់ពីតម្លៃនៃសៀវភៅ ដែលអាចយកខ្លឹមសារមួយចំនួនមកអនុវត្តន៍នៅក្នុងអាជីវកម្មជាក់ស្ដែងបានដោយជោគជ័យ។ សៀវភៅទាំង ៦ក្បាលនោះគឺ៖

១) Adventures for Your Soul: 21 Ways to Transform Your Habits and Reach Your Full Potential និពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធឆ្នើម Shannon Kaiser។

២) Joe Pardo’s 31 Life-Changing Concepts ជាស្នាដៃនិពន្ធដោយ Joe Pardon។

៣) Small Business Big Money Online និពន្ធដោយ Alex Harris។

៤) The Eventual Millionaire: How Anyone Can Be an Entrepreneur and Successfully Grow Their Startup និពន្ធដោយ Jamie Tardy។

៥) The Successful Thinker និពន្ធដោយ Corey Jahnke។

៦) Hangouts Marketing Mastery: Your Platform to Enhance Visibility, Attract Ideal Clients, and Increase Revenue និពន្ធដោយ Michael Bloom និង Jon Schumacher៕

X
5s