រៀនអង់គ្លេស

ឃ្លាសំខាន់ៗទាំង ៧ អំពីពេលវេលា ក្នុងភាសាអង់គ្លេស​

 

ក្រៅ​ពី​ប្រាប់​ម៉ោង​ជាក់លាក់​ទៅ​នរណា​ម្នាក់ ចុះ​បើ​សិន​ជា​អ្នក...

ប្រភេទឃ្លាកិរិយាសព្ទ (Phrasal verb) ក្នុងភាសាអង់គ្លេស​

ឃ្លា​កិរិយាសព្ទ (Phrasal verb) គឺជា​ការ​ផ្សំផ្គុំ​គ្នា​នៃ​កិរិយាសព្ទ (...

ពាក្យ Idiom ទាំង៧ ឃ្លាដែលចងក្រងឡើងដោយពាក្យពណ៌ក្នុងភាសាអង់គ្លេស​

តើ​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ភាព​ចម្រុះ​ពណ៌​ចូល​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​អ្នក​ដែរ​ទេ

ពាក្យទាំង ៨ឃ្លាប្រើប្រាស់ជំនួសពាក្យធាត់ (fat) ក្នុងភាសាអង់គ្លេស​

តើ​មាន​របៀប​ខុសៗ​គ្នា​ប៉ុន្មាន​ខ្លះ ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ជំនួស​ឲ្យ​គុណនាម

សុភាសិតភាសាអង់គ្លេសទាំង ៦ ដែលអ្នកសិក្សាគួរចងចាំ​

 

សុភាសិត​ត្រូវ​បាន​ចងក្រង​ឡើង​ដើម្បី​ពាំនាំ​នូវ​គតិ​ល្អៗ​សម្រាប់​អប់រំ​មនុស្ស​នៅ...

ឃ្លាទាំង ៥ ជួយឲ្យការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកមានភាពរស់រវើក​

តើ​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ភាព​រស់រវើក​ដល់​ការ​ប្រើប្រាស់​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​អ្នក​ដែរ​ទេ ?

គុណនាម​ភាសាអង់គ្លេសចំនួន​១០​ដែល​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​នឹងអារម្មណ៍​​

ការ​ចេះ​ប្រើប្រាស់​គុណនាម​បាន​ទូលំទូលាយ​ជួយ​បន្ថែម​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​និង​ភាព​ទាក់ទាញ​ទៅ​ក្នុង​ការ...

ពាក្យ idioms ទាំង ១០ឃ្លា ដែលចងក្រងឡើងដោយពាក្យ bird ល្អសម្រាប់អ្នកសិក្សា​

Idiom គឺជា​សំនួន​ដែល​មិន​មាន​ន័យ​ចំ​ដូច​ទៅ​នឹង​ពាក្យ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​មក​ប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែ​ន័...

ការប្រើប្រាស់ Parallelism ក្នុង Coordinating conjunctions, Comparison, Correlative conjunctions​

 

ក្នុង​វគ្គ​មុន​យើង​បាន​សិក្សា​រួច​មក​ហើយ​អំពី​ការ​ប្រើប្រាស់

ទីតាំងគុណកិរិយា (adverb) ក្នុងប្រយោគភាសាអង់គ្លេស​

គុណកិរិយា (Adverb) គឺជាពាក្យដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែម និងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទៅកិរិយាស័ព្ទ (verb) គុណនាម (adjective) និងគុណកិរិយាផ្សេងៗ (adverb)។ 

ឧទាហរណ៍៖&...

តើ​អ្វី​ទៅ​គឺជា Parallelism នៅ​ក្នុង​ភាសា​អង់គ្លេស?​

តើ​អ្វី​ទៅ​គឺជា Parallelism នៅ​ក្នុង​ភាសា​អង់គ្លេស?

ពាក្យ Idioms ទាំង៥ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលប្រើប្រាស់រៀបរាប់អំពីពេលវេលានិងរយៈពេល ក្នុងភាសាអង់គ្លេស​

Idioms គឺជាប្រធានបទមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ វាគឺជាសំនួនដែលមិនមានន័យចំដូចទៅនឹងពាក្យដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែន័យរបស់វាមានលក្ខណៈធៀបឬប្រដូចទៅនឹងស្ថានភាពផ្សេងទៀត។...

ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ Take ជា Delexical verbs ក្នុងភាសាអង់គ្លេស​

 នៅ​ក្នុង​វគ្គ​មុន យើង​បាន​សិក្សា​អំពី​កិរិយាសព្ទ