«ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចង់​ទៅលឿន​ ទៅ​ម្នាក់ឯង! ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចង់​ទៅ​ឆ្ងាយ ទៅ​ទាំង​អស់គ្នា»​«ប្រសិនជាអ្នកចង់ទៅលឿន ទៅម្នាក់ឯង! ប្រសិនជាអ្នកចង់ទៅឆ្ងាយ ទៅទាំងអស់គ្នា។»

 នេះជាសុភាសិតអាហ្វ្រិក។ សុភាសិតនេះមានន័យថា  ពេលខ្លះការទៅលឿនតែម្នាក់ឯងពិតជាសប្បាយនិងជារឿងល្អ ប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តឬជួបការលំបាកជាដើម។ ក្នុងឆាកជីវិត អ្នកជៀសមិនផុតទេពីរឿងធ្វើការជាក្រុម។ អ្នកមិនអាចទៅឆ្ងាយដោយគ្មានសមាជិក ឬចាប់ដៃគ្នាធ្វើការជាក្រុមនោះទេ។ អ្នកអាចធ្វើរឿងជាច្រើនឬសមិទ្ធផលជាច្រើនដោយខ្លួនឯង តែអ្នកមិនអាចសម្រេចកិច្ចការដែលទៅមិនរួចដោយគ្មានក្រុមដ៏ល្អបានទេ៕

ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មួយយូ ប្រភព៖ www.themeaningmovement.com

X
5s