បើឃើញសញ្ញា​ទាំង​៣យ៉ាងនេះ ​បញ្ជាក់​ថា​ក្ដី​សុបិន​របស់​អ្នក​ជិត​ក្លាយ​ជា​ពិត​ហើយ​តើសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាក្ដីសុបិនរបស់អ្នកជិតក្លាយជាការពិតនោះមានន័យយ៉ាងណា? សញ្ញាទាំងអស់នោះបញ្ជាក់ថាអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវដើរត្រឹមត្រូវហើយដូចជាចំណុចខាងក្រោម៖ ១) មានអារម្មណ៍ល្អ៖ អ្នកមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងរាល់ថ្ងៃចំពោះខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ មិនថាអ្នកហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ២) មិនសូវចង់សម្រាក៖ អ្នកចង់បំពេញការងាររបស់អ្នកឲ្យបានរួចរាល់ ហើយក៏ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតដែលជួយបំពេញក្ដីសុបិនរបស់អ្នក។ ៣) ទទួលបានលទ្ធផលបណ្ដើរៗ៖ អ្នកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងវិវត្តទៅមុខជារឿយៗហើយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យសន្សឹមៗ៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.powerofpositivity.com
X
5s