ជេក ម៉ា មហាសេដ្ឋី​ចិន​៖ ការ​បោះបង់​គឺជា​ការ​បរាជ័យ​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​លោក ជេក ម៉ា ជាមហាសេដ្ឋីរបស់ចិន ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនAlibaba ធ្លាប់បាននិយាយថា៖ « ការបោះបង់គឺជាការបរាជ័យដ៏ធំបំផុត»។ ឃ្លានេះ លោកចង់បញ្ជាក់ថា ការបរាជ័យមិនមែនជាបញ្ហានោះទេ ឬ មិនមែនជាការបរាជ័យមែនទែននោះទេ តែវាគ្រាន់តែវាដំណាក់កាលក្នុងការព្យាយាមដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះហើយ ត្រូវតែហ៊ានសាកល្បង និងត្រូវព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធផល ទោះបីជាបរាជ័យក៏ដោយ ព្រោះវាជាជីវិត ប៉ុន្តែបើមិនហ៊ានសាកល្បង ឬ បោះបង់ទាំងលទ្ធផលមិនទាន់ចេញមកផងនោះ វាគឺជាការបរាជ័យដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិត៕

X
5s