កូនខ្មែររូបណាជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាលេខ១ប្រចាំឆ្នាំ២០២២​ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Minister of Post and Telecommunication Startup Award 2022 លោក ឡី កំថូង និងក្រុមការងារ កំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តនៃការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន និងវាយតម្លៃការងារបុគ្គលិក តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ សហគ្រិនរូបនេះសង្ឃឹមថា វាអាចនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់ និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅកាន់ស្ថាប័ន និងបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។

 

 

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុន CheckinMe មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង (system) ចំនួន ៣ រួមមាន៖

1. QR Code Attendance System / ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវត្តមានបុគ្គលិក

2. Payrolls System / ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែ

3. CRM System / ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន

 

 

 

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវជ្រើសរើសប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ?

• ការត្រួតពិនិត្យវត្តមានកាន់តែប្រសើរ

• ងាយស្រួល និងបង្កើនផលិតភាពការងារ

• កាត់បន្ថយកំហុសរបស់មនុស្ស

• សន្សំប្រាក់ និងពេលវេលា

• របាយការណ៍ភាពត្រឹមត្រូវ

• វាយតម្លៃការងារតម្លាភាព

 

ចុចទីនេះ ដើម្បីប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ (ចំនួនមានកំណត់)

ចុះឈ្មោះ៖ https://forms.gle/5BnPaS27j37SPfMh6

ឬពិគ្រោះយោបល់៖ 069 665 532 / 061 610 455 / 096 592 2577

 

X
5s