ផាក​កាហ្វេ អាហារឆ្ងាញ់តម្លៃ​សមរម្យ​ដោយទឹកចិត្តគិតដល់អតិថិជនជាចំបងទៅលើសុត្ថិភាពចំណីអាហារ នឹង ការចំណាយអាចមានកំរិតសម្រាប់នៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះ ពី #ParkCafe សូមផ្តល់ជូននូវ #ឈុតបាយសាច់ជ្រូក ជាមួយតម្លៃត្រឹមតែ 💥💥$2.99💥💥តែប៉ុណ្ណោះ គឺអតិថិជនទទួលបានជាឈុត៖ បាយសាច់ជ្រូក ១ចាន បូករួមទាំងកាហ្វេភ្នំពេញ (ទំហំតូច) ១កែវ

»» សម្រាប់ការទទួលទានក្នុងហាង ជាមួយការដឹកជញ្ជូនរបស់ផាកកាហ្វេតែប៉ុណ្ណោះ 

»» សម្រាប់ការកុម៉្មង់តាមរយះសេវាដឹកជូនដល់ទីកន្លែងរបស់ផាកកាហ្វេ៖ 023 990 990 

»» ទាញយកកម្មវិធី Park Cafe Mobile App លើទូរស័ព្ទដៃ៖ bit.ly/3lbHSCi

»» ការផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី៖ 05 មិនា 2021 នេះតទៅ ឬ (រហូតអស់ពីស្តុកតែប៉ុណ្ណោះ)

»» លក្ខណផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៏

#ParkCafe

#ComboSetPorkRice

#PorkRice

#PhnomPenhCoffee

#HealthyEatingfromParkCafe

#ParkCafeDelivery

 

X
5s