ផាកកាហ្វេសន្ធរម៉ុកបានបើកដំណើរដូចធម្មតាវិញដោយមានការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ផាកកាហ្វេសន្ធរម៉ុកបានបើកដំណើរឡើងវិញដូចធម្មតាចាប់ពីថ្ងៃទី១០មេសា ២០២១ នេះតទៅ បន្ទាប់ពីផ្អាកដំណើរការនៃហាងអស់រយៈពេល២០ថ្ងៃមក ជាមួយការធ្វើតេសបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបំរើការងារនៅក្នុងសាខាផ្ទាល់ គឺលទ្ធផលគឺ អវិជ្ជមានទាំងអស់ ជាមួយការអនុញ្ញាតិត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ។ 

 

ទំនាក់ទំនងតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩០ ៩៩០ ឬ 

អាចធ្វើការ Order តាមរយៈ Park Café App 

• ទាញយកកម្មវិធី Park Café App លើទូរស័ព្ទដៃ៖ bit.ly/3lbHSCi

 

X
5s