រីករាយជាមួយនឹងការបន្ថែមជូនល្បឿនអុិនធឺណិតគុណនឹង ២ជារៀងរហូតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម​រីករាយជាមួយនឹងការបន្ថែមជូនល្បឿនអុិនធឺណិតគុណនឹង ២ជារៀងរហូតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម

 

រាល់បណ្តាលក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទាំងអស់នឹងទទួលបានការបន្ថែមជូនល្បឿនអុិនធឺណិតគុណនឹង ២ជារៀងរហូតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែតរភ្ជាប់ជាមួយ កញ្ចប់អុិនធឺណិតណាមួយដែលមានដូចជា BBI BW (+/-), DBI BW (+/-), BBI China+ and BW (+/-) ឬ DBI China+ and BW (+/-)។

 

សម្រាប់ BBI BW (+/-) និង DBI BW (+/-) ម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងទទួលបានការបន្ថែមជូនល្បឿន គុណនឹង ២ជារៀងរហូតសម្រាប់ការតភ្ជាប់នៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី ២ នៃខែនីមួយៗ។

 

ចំពោះ BBI China+ and BW (+/-) និង DBI China+ and BW (+/-) នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជា ច្រើនដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងការផ្តល់ជូនល្បឿនគុណនឹង ២ ជារៀងរហូតក៏ដូចជាទទួលបាន ល្បឿនត្រង់ហើយលឿនទៅកាន់ដៃគូរអាជីវកម្មនៅប្រទេសចិន។

 

ចំពោះប្រូម៉ូសិន Black Week Sales មាន ២ ជម្រើសដូចជា៖

* Black Week Sales BW+ ៖ សម្រាប់ការបន្ថែមជូនល្បឿនគុណនឹង ២ ជារៀងរហូតនៅ 

ពេលថ្ងៃ។

* Blackweek Sales BW- ៖ សម្រាប់ការបន្ថែមជូនល្បឿនគុណនឹង ២ ជារៀងរហូតនៅ 

ពេលយប់។ 

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ Sales hotline 087 21 55 77 / Office 070 21 55 77 ឬតាមរយៈ Facebook Messenger “TODAY Internet” ឬគេហរទំព័រ

X
5s