តើវិក្កយបត្រត្រូវរៀបចំដូចម្តេចដើម្បីជៀសផុតពីទោសទណ្ឌ?​នាថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញ ប្រកាសលេខ ៧២៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីវិធាននៃការប្រើប្រាស់វិក្ក័យបត្រ ដែលតាមរយៈលិខិតនោះ អ្នកជាប់ពន្ធទាំងឡាយ តម្រូវឲ្យរៀបចំវិក្កយបត្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលក់ទំនិញ ឬ សេវារបស់ខ្លួន ស្របតាមវិធានទាំងឡាយ ដូចខាងក្រោម៖ 

ទី១៖ សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច (Small Taxpayer)

អ្នកជាប់ពន្ធតូច តម្រូវឲ្យចេញវិក្កយបត្រធម្មតា (Commercial Invoice) ដែលនៅក្នុងវិក្កយបត្រ នេះ ត្រូវមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

 • ឈ្មោះសហគ្រាស អាសយដ្នាន និងលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធរបស់អ្នកលក់ ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • លេខរៀងវិក្កយបត្រតាមសំដាប់ និងកាលបរិច្ឆេទចេញវិក្កបត្រ
 • ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទិញ
 • សេចក្កីបរិយាយមុខទំនិញឬសេវា បរិមាណ និងថ្លៃ
 • តម្លៃរួមបញ្ចូលទាំងអាករនានានៃទំនិញនីមួយៗ
 • ហត្ថលេខា និងឈ្មោះរបស់អ្នកលក់។

ទី២៖ អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និង អ្នកជាប់ពន្ធធំ (Medium and Large Taxpayers)

អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និង អ្នកជាប់ពន្ធធំ តម្រូវឲ្យចេញវិក្កយបត្រអាករ (VAT Invoice) ដែលនៅក្នុងវិក្កយបត្រនេះ ត្រូវមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

 • ឈ្មោះសហគ្រាស អាសយដ្ឋាន និងលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធរបស់អ្នកលក់ ឬ អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • លេខរៀងវិក្កយបត្រតាមលំដាប់ និងកាលបរិច្ឆេទចេញវិក្កយបត្រ
 • ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទិញ ព្រមទាំងលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពីពន្ធ
 • សេចក្ដីបរិយាយមុខទំនិញឬសេវា បរិមាណ និង ថ្លៃ
 • តម្លៃសរុបនៃប្រភេទទំនិញនីមួយៗដែលមិនទាន់គិតអាករនានា
 • ប្រាក់អាករនីមួយៗ(ករណីទំនិញឬសេវាត្រូវជាប់អាករពិសេស អាករសម្រាប់បំភ្លឺសាធារណៈ ឬ/ និង អាករលើការស្នាក់នៅ) និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម
 • ហត្ថលេខា និង ឈ្មោះរបស់អ្នកលក់ និង អ្នកទិញ (ចំពោះអ្នកទិញដែលជា អ្នកជាប់ពន្ធ តាមរបបស្វ័យប្រកាស)។

បន្ថែមលើនេះទៅទៀត អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរក្នុងការសរសេរ ឬ បោះពុម្ភវិក្កយត្រ។ ក្នុងករណីចាំបាច់អ្នកជាប់ពន្ធអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនិងភាសាបរទេស ប៉ុន្តែត្រូវដាក់ភាសាបរទេស នៅក្រោមភាសាខ្មែរ។ វិក្កយបត្រត្រូវរក្សាទុកក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និង អ្នកជាប់ពន្ធធំ និង ក្នុងរយៈពេល ០៣ ឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច។

ដៃគូសហការ៖ CamboLex 

 

 

 

 

 

X
5s