​របៀប​បង្កើត Password ​ឱ្យ​ស្រួល​ចាំ ប៉ុន្តែ​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់ ដោយ​ប្រើ​ឃ្លា​អក្សរ​ប៉ុណ្ណោះ!​ការបង្កើត password ទាំងឱ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងងាយស្រួលដល់ម្ចាស់គណនីចាំក្នុងចិត្តនោះ គឺវាមានការពិបាកបន្តិច ព្រោះមនុស្សមានកិច្ចការយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវចាំទុកដូចគ្នា មិនមែនតែរឿង Password មួយមុខឡើយ។ ដោយការបញ្ចូលពាក្យ ឃ្លា លេខ ហើយបង្កើតទៅជាលេងសម្ងាត់មានសុវត្ថិភាព និងស្រួលចាំទុក នឹងប្រាកដផ្ដល់សុវត្ថិភាពខ្ពស់ទៅលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក៏ដូចជាផ្ដល់អារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការបញ្ចូលលេខកូដលើគណនីច្រើនផ្សេងៗគ្នា។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាគន្លឹះក្នុងការបង្កើត Password ឱ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ហើយងាយស្រួលចាំទៀត៖ ១) បង្កើតជាកន្សោមពាក្យបញ្ចូលគ្នា

1

របៀបឆ្លាតវៃមួយ គឺបង្កើត password ដែលងាយស្រួឡចាំដោយច្របាច់បញ្ចូលពាក្យខ្លីចំនួន ៣ម៉ាត់ងាយស្រួលខ្លួនអ្នកចាំ ហើយបង្កើតវាឱ្យទៅជា password តែមួយ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចប្រើ mydogspot ឬ jimswifejane ជាដើម។ ២) ដោយការប្រើតួអក្សរនៅពីមុខប្រយោគមួយ

2

បង្កើត password ដោយប្រើតួអក្សរពីខាងមុខប្រយោគ ឬឃ្លាមួយ ដែលមានអត្ថន័យសម្រាប់ខ្លួនអ្នក ដូចជា ភ្លេងជាតិរបស់អ្នក ឬពាក្យស្លោកមួយដែលបានឃើញនៅកន្លែងណាមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ “Don't shop for it, Argos it” ទៅជា “DsfiAi” ជាដើម។ ៣) ជ្រើសរើសពីរពាក្យ ហើយបញ្ចូលជាមួយតួអក្សរ

3

ដោយការរើសយកតួអក្សរដំបូងរបស់ពាក្យទី១ ទៅសរសេរបន្តជាមួយ តួអក្សរដំបូងនៃពាក្យទី២ ហើយធ្វើទៅលើតួអក្សរទី២ នៃពាក្យទាំងពីរ រហូតដល់អស់តួអក្សរ។ ឧទារហណ៍៖ -ពាក្យ house និង plane -លេខសម្ងាត់៖ hpoluasnee។ ៤) បង្កើត password ដោយប្រើឃ្លាសម្ងាត់ ប្រវែងលេងសម្ងាត់ អាចជាចំណុចសម្រាប់ងាយស្រួលចងចាំ។ ប្រសិនការបង្កើត password ដោយប្រើឃ្លាប្រយោគក៏មិនទាន់ខុសអ្វីដែរ។ ឧទាហរណ៍៖ "It was a dark and stormy night!" "My fellow Americans!" "Houston, we have a problem."
X
5s