វីដេអូ​ ៣​នាទី​នេះ​នឹង​​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ការ​យល់​ដឹង​របស់​អ្នកអំពី​សម័យ​កាល​​ផែន​ដី​គឺ​មាន​ភាព​ចំណាស់​មែនទែន ដែល​មាន​មាន​អាយុ​កាល​ ជាង​ ៤,៥​ពាន់​លាន​ឆ្នាំ​ហើយ​។ តាម​ពិត​តើ​យើង​អាច​ចាប់​ផ្ដើម​យល់​ច្បាស់​ពី​អាយុកាល​នេះ​បាន​ដោយ​របៀប​ណា ហើយមាន​ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើង? សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​នេះ​ដើម្បី​ដឹង​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិសេសៗ​ដែល​កើត​មាន​​ដោយ​យក​ផែនទី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​មក​ព័ណ៌នា​។
X
5s