កម្មវីធីទូរស័ព្ទ (App) ល្អៗ​​ចំនួន ៥ អាច​បង្វឹក​សមត្ថភាពខួរក្បាល​របស់​លោក​អ្នក​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​បណ្ឌិតផ្នែកបណ្ដាញប្រសាទលោក Majid Fotuhi ដែលជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពខួរក្បាល និងលំហាត់រាងកាយ Neurology បាននាំឲ្យអ្នកដែលមានបំណងប្រើប្រាស់កម្មវិធី (app) ទូរស័ព្ទ ធ្វើតេស្តសមត្ថភាពខួរក្បាល គួរតែជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្ត ដើម្បីបង្កើនការចងចាំ ជំរុញសមត្ថភាពខួរក្បាល ហ្វឹកហាត់សាច់ដុំខួរក្បាល សកម្មភាពទាំងនេះអ្នកគួរតែទំលាប់អនុវត្តជាប្រចាំរយៈពេល ១៥ ទៅ២០នាទី ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ តាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកម្មវិធីទាំង ៥ខាងក្រោម គឺអាចជំរុញការហ្វឹកហាត់ខួរក្បាលរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព៖ ១) Elevate Elevate គឺជាកម្មវិធីជំនួយខួរក្បាលមួយដែលជួយអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបង្កើនភាពរហ័សក្នុងការអាន និងស្ដាប់ព័ត៌មាន បង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមលើពាក្យអង់គ្លេសនៅក្នុងដំណើរការរបស់កម្មវិធីនេះនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសចម្លើយមួយក្នុងចំណោមចម្លើយ ៣-៥-៧ រាល់វគ្គនីមួយៗបានកំណត់នូវនាទីច្បាស់លាស់ដោយវគ្គកាន់តែជ្រៅពេលវេលាកាន់តែតិច។

1

ទាញយក Elevate សម្រាប់ iOS | Android    ២) Lumosity Lumosity គឺជាកម្មវិធីស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្រ្តមួយប្រភេទដែលសិក្សា និងស្រាវជ្រាវពីអ្នកជម្ងឺជុំវិញពិភពលោក។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនសម្រាប់សិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា៖ Harvard Stanford និង Berkeley ជាដើម។

2

ទាញយក Lumosity សម្រាប់ iOS | Android ៣) Fit Brains Fit Brains គឺជាប្រភេទកម្មវិធីដែលប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពខួរក្បាលម្យ៉ាងមានលក្ខណៈពិបាកបន្តិច ប៉ុន្តែកម្មវិធីនឹងជួយសមត្ថភាពការគិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងច្រើន។

3

ទាញយក Fit Brains សម្រាប់ iOS | Android ៤) BrainHQ BrainHQ មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីកម្មវិធីដទៃដោយ BrainHQ មានភាពលំបាក និងតឹងតែងហាក់ដួចជាការទទួលយកការហ្វឹកហាត់ខួរក្បាលពិតប្រាកដមួយដែរ។ គោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះគឺបង្កើនការចងចាំឲ្យបានល្អនូវរូបរាងឈ្មោះ និងព័ត៌មានទាក់ទងនិងបុគ្គលដទៃ។

4

ទាញយក BrainHQ សម្រាប់ iOS  ៥) Brain Workshop

5

Brain Workshop ឬ N-Back game គឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីដែលផ្តោតទៅលើការជំរុញសមត្ថភាពចងចាំ និងស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់៕
X
5s