ស្វែងយល់ពីជំហាននៃការបន្ថែមសមាជិកគ្រប់គ្រងនិងចាត់តាំងតួនាទីពួកគេលើផេកអាជីវកម្ម Facebook​អ្នកមានផេកអាជីវកម្ម Facebook មែនទេ? តើអ្នកគ្រប់គ្រងផេកអាជីវកម្មនេះតែម្នាក់ឯងមែនឬទេ? បើសិនជាអ្នកចង់បន្ថែមសមាជិកគ្រប់គ្រងផេកនេះ គឺអ្នកអាចបន្ថែមបានតាមការគួរបស់អ្នកហើយ Facebook មិនបានដាក់កំហិតពីចំនួនកំណត់ដែលអាចដាក់ឱ្យគ្រប់គ្រងផេកនេះទេ។ ប៉ុន្តែក្នុងការបន្ថែមសមាជិកគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងតួនាទីរបស់សមាជិកថ្មីទាំងនោះបានគឺលុះត្រាតែអ្នកមានតួនាទីជា admin សិននៅក្នុង ផេករបស់អ្នក។ 

ខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានក្នុងការបន្ថែមសមាជិកគ្រប់គ្រងថ្មីនិងចាត់តាំងតួនាទីរបស់ពួកគេលើផេកអាជីវកម្ម Facebook អ្នក៖

១. ចុចចូលក្នុងផេកមុនសិនហើយក្រោយមកស្វែងរក Page Setting លើកម្មវិធី Facebook របស់អ្នក
២. ចុចលើ Page Roles
៣. វាយរកឈ្មោះឬអ៊ីម៉ែលរបស់បុគ្គលដែលអ្នកចង់បន្ថែមចូលជាសមាជិកគ្រប់គ្រងផេកនោះ
៤. ចុចលើ Editor ដើម្បីចាត់តាំងតួនាទីឱ្យបុគ្គលនោះ
៥. ចុចលើ Add ហើយវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ Password របស់អ្នក

ត្រូវចាំ៖ បើសិនជាបុគ្គលដែលអ្នកបន្ថែមចូលទៅក្នុងសមាជិកគ្រប់គ្រងផេកនោះមិនបានជា friend ជាមួយនឹងអ្នកលើ Facebook គឺបុគ្គលនៅត្រូវយល់ព្រមនឹងសំណើរ invitation នេះជាមុនសិនបានអាចគ្រប់គ្រងផេកអាជីវកម្មនេះបានបន្ទាប់ពីបាន accept នឹងសំណើរនេះហើយ។

ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់ដកនរណាម្នាក់ពីសមាជិកគ្រប់គ្រងផេកនោះ៖

១. ចុចចូលក្នុងផេកមុនសិនហើយក្រោយមកស្វែងរក Page Setting លើកម្មវិធី Facebook របស់អ្នក
២. ចុចលើ Page Roles
៣. ចុចលើ Edit លើឈ្មោះបុគ្គលម្នាក់នោះដែលអ្នកចង់ដកចេញពីផេកហើយចុចលើ Remove
៤. ចុចលើ confirm។ បន្ទាប់មកវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ Password របស់អ្នក

ត្រូវចាំ៖ អ្នកក៍អាចដកខ្លួនអ្នកចេញពីផេកនោះបានដែរលុះត្រាតែអ្នកជា admin ។ ហើយមុននឹងអ្នកអាចដកខ្លួនអ្នកចេញពីផេកនោះបានគឺអ្នកត្រូវចាត់តាំងនរណាម្នាក់ដែលមាន role នៅក្នុងផេកនោះឱ្យធ្វើជា admin ជាមុនសិន​​៕

ដោយ៖ នឿន វណ្ណៈ

X
5s