លិខិត​ឆ្លង​ដែន​ដែល​មាន​អំណាច​បំផុត​​​​​​​​​​​​​​ក្នុង​លោក​​នៃ​ប្រទេស​ចំនួន​​ ៥១​​យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយបានឱ្យដឹងថា ប្រជាជនស៊ុយអែតមានសំណាងបំផុតដែលមានលិខិតឆ្លងដែនមានអំណាចបំផុតក្នុងលោក។ មានអំណាចត្រង់ថា លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសនេះ អាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចំនួន ១៧៤ដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ (Visa) ហើយប្រជាជនប្រទេសនេះ ត្រូវការតែមួយម៉ោងប៉ុណ្ណោះគឺអាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែនមួយបានហើយ។ ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេស ៥១ដែលមានអំណាចបំផុតផ្អែកតាមការវាយតម្លៃរបស់ស្ថាប័ន GoEuro ទៅលើចំណុចបីធំៗគឺ៖ ចំនួនប្រទេសដែលអាចធ្វើដំណើរទៅបានដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ និងរយៈពេលធ្វើលិខិតឆ្លងដែន1 2 3  
X
5s