តម្រូវការធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកមានការកើនឡើង ពីសំណាក់និយោជក​ក្រោមឥទិ្ធពលនៃប្រព័ន្ធកូតាពលករបរទេសរបស់កម្ពុជា ធ្វើឲ្យតម្រូវការរបស់និយោជកមកលើធនធានមនុស្សជនជាតិខ្មែរបានកើនឡើង។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ កំពុងពិភាក្សាលើវិសោធនកម្មបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់និយោជិតបរទេសដែលធ្វើការដោយខុសច្បាប់ និងក្រុមហ៊ុនណាដែលជួលបុគ្គលិកបរទេសខុសច្បាប់ ក្នុងន័យការពារអត្រាការងារក្នុងស្រុក។

 

ក្នុងចំណោមតំណែងការងារដែលបានប្រកាសដោយនិយោជកនៅឆ្នាំ ២០២២ យើងឃើញថាចំនួនការងារដែលត្រូវការចំណេះដឹងភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសមានការកើន    ឡើង។ ក្នុងចំណោមនោះ ចំនួនការងារនៅកម្ពុជានឹងក៏កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ពី 0.05% ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដល់ 7.31% នៅឆ្នាំ ២០២២

ក្នុងនោះដែរសមាមាត្រនៃការងារទាមទារការនិយាយភាសាចិនបានថយចុះមកត្រឹម 60% ប៉ុន្តែនិយោជកភាគច្រើននៅតែឱ្យតម្លៃលើសមត្ថភាពភាសាចិន។

  

ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្រូវការសម្រាប់ធនធានមនុស្សក្នុងស្រុក ប្រាក់បៀវត្សជាមធ្យមនៃមុខតំណែងជាភាសាចិនបានធ្លាក់ចុះ  បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២១ ហើយភាពខុសគ្នា នៃគម្លាតប្រាក់បៀវត្សរវាងមុខតំណែងភាសាចិន នឹងភាសាខ្មែរកាន់តែរួមតូច។

Resource from: CamboJob

 

 អត្ថបទពេញ៖https://www.cambojob.com/news/news-show-301.htm

 

 

X
5s