មេម៉ូរី​កាត microSD ទាំង ១០ មាន​គុណភាព​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ប្រើ​ជាមួយ Smartphone និង Action Camera​បច្ចុប្បន្នកាតមេម៉ូរីប្រភេទ microSD ត្រូវបានផលិត និងដាក់លក់ច្រើនម៉ាក នៅលើទីផ្សារ។ ក្នុងនោះ បណ្ដាក្រុមហ៊ុនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ ផលិតមេម៉ូរី microSD ដែលមានគុណភាព និងល្បឿនបញ្ជូនទិន្នន័យលឿន។ ១) Samsung EVO UHS-I

1

តម្លៃ ៨ដុល្លារ (ទំហំ 16GB) ល្បឿន read 48Mb/s និង write 25Mb/s ២) SanDisk 200GB Ultra UHS-I

2

តម្លៃ ៩០ដុល្លារ (ទំហំ 200GB) ល្បឿន read 90Mb/s ៣) Lexar Professional 1800x UHS-II

3

តម្លៃ ៦១ដុល្លារ (ទំហំ 32GB) ល្បឿន read 270Mb/s ៤) Samsung EVO+ UHS-I

4

តម្លៃ ២៣ដុល្លារ (32GB) ល្បឿន read 80Mb/s និង write 20Mb/s ៥) Silicon Power Elite UHS-I

5

តម្លៃ ៥ដុល្លារ (16GB) ល្បឿន read 85Mb/s ៦) PNY High Performance UHS-I

6

តម្លៃ ៧ដុល្លារ (ទំហំ 16GB) ល្បឿន read 20Mb/s ៧) Lexar High performance 633x UHS-I

7

តម្លៃ ១០ដុល្លារ (ទំហំ 16GB) ល្បឿន read 95Mb/s ៨) Kingston UHS-I U3

8

តម្លៃ ៣៤ដុល្លារ (ទំហំ 64GB) ល្បឿន read 90Mb/s និង 80 Mb/s ៩) SanDisk Extreme Plus UHS-I

9

តម្លៃ ៣០ដុល្លារ (ទំហំ 32GB) ល្បឿន read 95Mb/s និង write 90Mb/s ១០) Samsung PRO+ UHS-I

10

តម្លៃ ២៥ដុល្លារ (ទំហំ 32GB) ល្បឿន read 95Mb/s និង write 90Mb/s បញ្ជាក់៖ រាល់តម្លៃមេម៉ូរីខាងលើ គឺជាតម្លៃក្រៅស្រុកប៉ុណ្ណោះ។ តើប្រិយមិត្តកំពុងប្រើប្រាស់ប្រភេទណាមួយក្នុងចំណោមម៉ូដែល microSD ខាងលើ?
X
5s