រូបភាព​ខុស​ប្លែក​ពី​ការ​គិត​របស់​អ្នក​ ​នៃ​តំបន់​អច្ឆរិយ​ទាំង ​១៥​លើ​ពិភពលោក​អ្នកនឹងមិនជឿទេថា តើមានទេសចរប៉ុន្មាននាក់ទៅទស្សនាតំបន់អច្ឆរិយនានាលើលោក ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះ។ ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីរូបភាពនៃតំបន់អច្ឆរិយទាំង១៥នោះលើលោក៖ ១) មហាកំផែងប្រទេសចិន ( The Great Wall of China) ៖ [caption id="attachment_16571" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16570" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖brightside.me ប្រភព៖brightside.me[/caption] ២) Santorini, ប្រទេសក្រិក ៖ [caption id="attachment_16572" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16573" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ៣) Leaning Tower of Pisa, ប្រទេសអ៊ីតាលី ៖ [caption id="attachment_16574" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16575" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ៤) សារមន្ទីរ The Louvre, ប្រទេសបារាំង៖ [caption id="attachment_16576" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16577" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ៥) Eiffel Tower , ប្រទេសបារាំង ៖ [caption id="attachment_16578" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16579" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ៦) ផ្លូវទឹកVenice , ប្រទេសអ៊ីតាលី ៖ [caption id="attachment_16580" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16581" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ៧) ឆ្នេរខ្សាច់Copacabana , ប្រទេសប្រេស៊ីល៖ 9c807878-a104-487c-845e-661695b138d8new [caption id="attachment_16584" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ៨) ទឹកផុស Trevi , ប្រទេសអ៊ីតាលី ៖ [caption id="attachment_16585" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16586" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ៩) Giza Pyramids ,ប្រទេសអេហ្ស៊ីប៖ [caption id="attachment_16587" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16588" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ១០) Stonehenge ,ប្រទេសអង់គ្លេស៖ [caption id="attachment_16589" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16590" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ១១) Spanish steps , ប្រទេសអ៊ីតាលី ៖ [caption id="attachment_16591" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16592" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ១២) St. Peter's Basilica , បុរីវ៉ាទីកង់៖ [caption id="attachment_16593" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16594" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ១៣) The Little Mermaid , ប្រទេសដាណឺម៉ាក៖ [caption id="attachment_16595" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16596" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ១៤) Acropolis នៃទីក្រុងអាតែន, ប្រទេសក្រិក៖ [caption id="attachment_16597" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16598" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ១៥) ឧទ្យានCentral Park, ទីក្រុងNew York ,សហរដ្ឋអាមេរិក៖ [caption id="attachment_16599" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] [caption id="attachment_16600" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖http://brightside.me/ ប្រភព៖http://brightside.me/[/caption] ប្រែសម្រួល៖ ព្រំ សុវណ្ណកណ្ណិកា ប្រភព៖ brightside.me
X
5s