អត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានជះឥទ្ធិពលដល់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជា​ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប៉ុន្តែមិនមានជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងពេកទេដែលវាត្រួវបានគេត្រួតពិនិត្យបន្ត។អាត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានវាបានលេចឡើងនៅក្នុងបណ្ដាលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយមានភាពយឺយៅតិចតួចពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរុបនិងប្រទេសជប៉ុនហើយបានធ្វើប្រតិបត្តិការពីធនាគាកណ្តាលជាច្រើន។ នេះគីជាលោក Alfred Chia តាត់ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Sing Capital លោកបានពន្យល់ថាគោលគំនិតដែលបានដោះស្រាយវិបត្តសេដ្ឋកិច្ចគីបានពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសស្វីសនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧០។ នេះគីជាសេចក្តីថ្លេងការណ៍របស់លោក Alfred Chiaដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលសម្ពោភនៅកម្មវិធីអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅឆ្នាំនេះ។ តើអាត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានគីជាអ្វី? ពាក្សអវិជ្ជមានហាក់ដូចជាមានការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗពីគ្នានៅពេលដែលគេបានប្រើវារួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថា “អត្រាការប្រាក់» ប៉ុន្តែគោលគំនិតនេះត្រូវបានគេបញ្ចូលដោយបណ្ដាលប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់។ លោក Chia បានពន្យល់ថា មានគោលគំនិតមួយចំនួនដែលបានប្រឆាំងនិងអ្វីដែលពួកយើងបានយល់ដឹង។ ចំណែកធនាគារវិញបានចំណាយទៅលើការប្រាក់នៅពេលដែលពួកយើងបានផ្ញើនៅធនាគារ ហើយគោលគំនិតនៃអាត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានវិញគីធ្វើការទៅលើរប្រៀបផ្សេងពីនេះវិញ។ មួយវិញទៀតធនាគារអាចនឹងគិតថ្លៃសេវាណាមួយនៅពេលដែលអ្នកបានដាក់ប្រាក់ចូលគណនីធនាគារ ដោយមានការថែរក្សាប្រាក់របស់អ្នក។ នេះគឺដូចជាមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតមួយនៃទ្រឹស្តី “unconventional” នេះបើយោងតាម លោក Chia ។ប្រហែលជារឿងធម្មតាមួយ ធនាគារគឺជាអាជីវកម្មដែលរកប្រាក់កម្រៃដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្មរបស់គេ។ ហេតុអ្វីបានបណ្ដាលប្រទេសមួយចំនួនរើសយកអាត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមាន? គាត់បានបន្តថាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានកត្តាជះឥទ្ឋិពល៥យ៉ាងសំខាន់ៗ ចុះហេតុអ្វីបានជាប្រទេសជាច្រើនមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការជ្រើសរើសនៅគោលគំនិតធម្មតាមួយ។ កត្តាទាំងនេះគីជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)របស់ពិភពលោក ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន បញ្ហាប្រេង ទំនិញ រូបិយវត្តុ អត្រាការប្រាក់ និងការភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គីសនីយទាំងអស់។ នៅពេលបច្ចប្បន្ននេះចាប់តាំងពីមានការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលមក ពួកយើងបានរកឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិនកំពុងជួបប្រទះនឹងផលបះពាល់អវិជ្ជមានដោយកើតឡើងនៅទីក្រុងខ្មោចដែលជារបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ជាសហគមន៍ រស់រវើកសម្រាប់កម្មករឧស្សាហកម្ម និងគ្រួសាររបស់គេ។ ដោយមានការនិយាយគ្នាថា ពួកយើងបានឃើញពីការកើនឡើងហើយនិងការធ្លាក់ចុះភាគច្រើនជារូបិយប័ណ្ណដុល្លាអាមេរិចដែលជារូបីយប័ណ្ណដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជា។ តើនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជារឺទេ? អ្វីដែលនិងជាការប៉ះពាល់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគីជាភាពខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់រូបិយវត្តុអាមេរិចហើយ និងការធ្វើជំនួញរបស់ជនជាតិចិនចាប់តាំងពីជនជាតិចិនបានមកបណ្ដក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បើទោះបីជាបានដឹងថាវាជាសញ្ញានៃភាពលំបាកមួយក៍ដោយ គោលបំណងនៃអាត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានគីបានបង្ខំឲ្យធនាគាររួចទៅហើយ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនិងបុគ្គលមួយចំនួនបានច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងរបៀបដែលពួកគេអាចបង្កើតនូវកំណើនប្រាក់ចំណួល ធនាគារហាក់ដូចជាបានរកឃើញមធ្យោបាយមួយក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ យោងទៅតាមលោក Chia ធនាគារហាក់ដូចជាបានរកឃើញមធ្យោបាយមួយទៅលើទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។ តាត់បានយកប្រទេសជប៉ុនជាឧទាហរណ៏ថា៖ ប្រជាជនជប៉ុនស់អាចខ្ចីប្រាក់បានរហូតដល់ទៅ 100 ភាគរយនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យចំណែកឯអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ1ភាគរយប៉ុនណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ។ ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រាប់ប្រជាជនពីព្រោះប្រសិនបើប្រាក់កម្ចីនេះមិនត្រូវបានបង់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទេនោះ ពួកគេនៅតែមានអចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯងនឹងអាចសងត្រឡាប់មកវិញ។ គោលគំនិតនេះគួរតែអនុវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយធនាគាប្រហែលជាអាចរកប្រាក់កម្រៃបានច្រើននៅពេលដែលឧស្សាហកម្ម អចលនទ្រព្យកំពុងរីកចម្រើន។ ចូលអានព័ត៌មាននេះលម្អិតនៅ realestate.com.kh
X
5s