​​កម្រង​គំនិត​សំខាន់ៗ​របស់​លោក ​អាប្រាហាម​ ម៉ាស្លូ​ ​(​Abraham Maslow)​ ទស្សនវិទូ​ដ៏​ល្បី​របស់​អាមេរិក​១) «ប្រសិនបើអ្នកមានត្រឹមតែញញួរ អ្នកនឹងមើលឃើញថា រាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺជាដែកគោល»។ ២) «វិធីចាំបាច់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សម្នាក់ គឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់គេចំពោះខ្លួនឯងសិនជាមុនសិន»។ ៣) «ផលិតផលល្អ គួរតែត្រូវបានគេទិញ ហើយមនុស្សល្អអស្ចារ្យគួរតែត្រូវបានគេផ្ដល់រង្វាន់»។ ៤) «ប្រសិនបើអ្នកដាក់គម្រោង ដើម្បីសម្រេចអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន វានឹងធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅទាំងមិនសប្បាយចិត្តក្នុងជីវិត»។ ៥) «ចំណុចសំខាន់មួយ ក្នុងចំណោមគោលដៅនៃការអប់រំ គឺដើម្បីបង្រៀនថា ជីវិតគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់»៕ ប្រភព៖ www.brainyquote.com & www.goodreads.com
X
5s