ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​១០​ ដែល​​ចំណេញ​ប្រាក់បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ពី​​សង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោក​ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាពិភពលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោករហូតដល់ទី២ដង។ ហើយក៏មានប្រទេសខ្លះខូចខាតជាដំណំនិងមានប្រទេសខ្លះទៀតទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ជាច្រើនពីសង្គ្រាមនោះផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនទាំង១០ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីសង្គ្រាមច្រើនជាងគេនោះមានរួមមាន៖ ១) Lockheed Martin (NYSE: LMT)ឆ្នាំ២០១៣ ៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធ មាន៣៥,៥ពាន់លានដុល្លារ និងប្រាក់ដែលបានពីការលក់សរុប មាន៤៥,៥ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ៣ ពាន់លានដុល្លារ។ [caption id="attachment_12209" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖www.investopedia.com ប្រភព៖www.investopedia.com[/caption] ២) Boeing (NYSe: BA)ឆ្នាំ២០១៣៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធមាន ៣០,៧ពាន់លានដុល្លារ និង ប្រាក់ដែលបានពីការលក់សរុប មាន ៨៦,៦ ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ៤,៦ ពាន់លានដុល្លារ។ [caption id="attachment_12210" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖marketexclusive.com ប្រភព៖marketexclusive.com[/caption] ៣) BAE Systemsឆ្នាំ២០១៣ ៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធមាន២៦,៨ ពាន់លានដុល្លារ និង បានពីការលក់សរុបមាន ២៨,៤ ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ ២៧៥ ពាន់លានដុល្លារ។ [caption id="attachment_12211" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖www.telegraph.co.uk ប្រភព៖www.telegraph.co.uk[/caption] ៤) Raytheon (NYSE: RTN) ឆ្នាំ២០១៣៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធមាន២១,៩ពាន់លានដុល្លារ និង បានពីការលក់សរុបមាន ២៣,៧ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ ២ពាន់លានដុល្លារ។ [caption id="attachment_12212" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖www.bizjournals.com ប្រភព៖www.bizjournals.com[/caption] ៥) Northop Grumman (NYSE: NOC) ឆ្នាំ២០១៣ ៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធមាន២០,២ពាន់លានដុល្លារ និង បានពីការលក់សរុបមាន ២៤,៧ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ ២ពាន់លានដុល្លារ។ [caption id="attachment_12213" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖www.northropgrumman.com ប្រភព៖www.northropgrumman.com[/caption] ៦) General Dynamics (NYSE: GD) ឆ្នាំ២០១៣៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធមាន១៨,៧ពាន់លានដុល្លារ និង បានពីការលក់សរុបមាន ៣១,៧២ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ ២,៤ពាន់លានដុល្លារ។ [caption id="attachment_12214" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖www.walesonline.co.uk ប្រភព៖www.walesonline.co.uk[/caption] ៧) Airbus Group ឆ្នាំ២០១៣ ៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធមាន១៥,៧ពាន់លានដុល្លារ និង បានពីការលក់សរុបមាន ៧៨,៧ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ ២ពាន់លានដុល្លារ។ [caption id="attachment_12215" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖www.huffingtonpost.co.uk ប្រភព៖www.huffingtonpost.co.uk[/caption] ៨) United Technologies (NYSE: UTX) ឆ្នាំ២០១៣ ៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធមាន១១,៩ពាន់លានដុល្លារ និង បានពីការលក់សរុបមាន ៦២,៦ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ ៥,៧ពាន់លានដុល្លារ។ [caption id="attachment_12216" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖www.quantumexhibitions.co.uk ប្រភព៖www.quantumexhibitions.co.uk[/caption] ៩) Finmeccanica ឆ្នាំ២០១៣ ៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធមាន១០,៦ពាន់លានដុល្លារ និង បានពីការលក់សរុបមាន ២១,៣ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ ១០០លានដុល្លារ។ [caption id="attachment_12217" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖america.pink ប្រភព៖america.pink[/caption] ១០) Thales ឆ្នាំ២០១៣ ៖ ប្រាក់បានពីការលក់អាវុធមាន១០,៤ពាន់លានដុល្លារ និង បានពីការលក់សរុបមាន ១៨,៩ពាន់លានដុល្លារ។ ប្រាក់ចំណូលមានរហូតដល់ទៅ ៨០០លានដុល្លារ៕ [caption id="attachment_12218" align="aligncenter" width="600"]ប្រភព៖www.youtube.com ប្រភព៖www.youtube.com[/caption] ប្រែសម្រួល៖ ព្រំ សុវណ្ណកណ្ណិកា ប្រភព៖ 247wallst.com
X
5s