​កម្រង​គំនិត​ល្អ​ៗ​របស់​​បុគ្គល​ល្បីៗ​ក្នុង​លោក ​​​​​សម្រាប់​បណ្ដុះ​ផ្នត់​គំនិត​វិជ្ជមាន​​​ក្នុង​ជីវិត​១) «អ្នកអាចមានអ្វីៗតាមការចង់បានរបស់អ្នក ប្រសិនបើមានឆន្ទៈក្នុងការបោះបង់ជំនឿដែលគិតថា ខ្លួនធ្វើមិនកើត»។ ---ដោយ Robert Anthony ២) «រៀនស្រលាញ់ខ្លួនឯង គឺជាសេចក្ដីស្រលាញ់ដ៏អស្ចារ្យបំផុត សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា»។---ដោយ Whitney Houston ៣) «ផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកទាំងមូល»។ ---ដោយ Norman Vincent Peale ៤) «ខ្ញុំស្អប់រាល់នាទីនៃការហ្វឹកហាត់។ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថា កុំបោះបង់ ព្រោះការលំបាកនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាជើងឯកពេញមួយជីវិត»។---ដោយ Muhammad Ali ៥) «ជីវិតគឺជាការបង្កើតឥទ្ធិពលទៅកាន់អ្នកដទៃ មិនមែនដើម្បីតែបង្កើតលុយនោះទេ»។ ---ដោយKevin Kruse ៦) «ជោគជ័យមានតែមួយប៉ុណ្ណោះ គឺ លទ្ធភាពក្នុងការចំណាយពេលក្នុងជីវិតរបស់អ្នក តាមផ្លូវដែលអ្នកពេញចិត្ត»។---ដោយChristopher Morley ប្រភព៖ www.lifehack.org
X
5s