ឃ្លា​ដែល​អ្នក​មិន​គួរ​និយាយ​នៅ​ក្នុង​ស្ថាន​ការណ៍​ទាំង​នេះ​ព្រោះ​វាធ្វើឲ្យ​គ្មាន​ភាព​ទុកចិត្ត​មនុស្សច្រើនគ្នាណាស់ដែលមិនអាចឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះប្រកបដោយទំនុកចិត្ត គឺពួកគេច្រើនតែធ្វើឲ្យមានកំហុសនៅពេលដែលគេសួរទាក់ទងនឹងរឿងទាំងនេះ៖ ១) ស្នេហា៖ នៅពេលដែលអ្នកមានស្នេហា អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងតែងតែចង់ឮថា ស្ថានភាពទំនាក់ទំនងស្នេហាដើរដល់កម្រិតណាទៅហើយ ហើយជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនក៏ឆ្លើយថា ''ល្អធម្មតាទេ ក៏ប៉ុន្តែ...''។ កាលដែលអ្នកឆ្លើយបែបនេះបានន័យថា ស្ថានភាពស្នេហាអ្នកឥឡូវនេះ កំពុងតែមានបញ្ហា។ ២) ការសរសើរ៖ នៅពេលដែលអ្នកសរសើរនរណាម្នាក់ បន្ទាប់ពីអ្នកនិយាយពាក្យ រួចអ្នកនិយាយថាតែវា អញ្ចេះ វាអញ្ចោះ នោះបានន័យថា អ្វីដែលអ្នកសរសើរនោះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាដូចជាអត់បានសរសើរអញ្ចឹងដែរ។ ៣) ត្រូវការជំនួយ៖ ពេលដែលនរណាម្នាក់ត្រូវការជំនួយពីអ្នក បើសិនជាអ្នកមានអាចធ្វើបានទេ អ្នកគួរតែប្រាប់គេត្រង់ៗតែម្ដង។ អ្នកមិនគួរនិយាយថាយល់ព្រម ហើយនិយាយពីផលលំបាកក្នុងការជួយនោះទេ ព្រោះថាការធ្វើបែបនេះហាក់បីដូចជាអ្នកកំពុងតែរកលេសបែបនោះដែរ។ ៤) គោលដៅ៖ អ្នកគិតថាខ្លួនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអ្នកនៅតែគិតអំពីផលវិបាកក្នុងការសម្រេចវាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ នោះអ្នកនឹងមិនងាយសម្រេចវាបាននោះទេ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកគួរតែយកពេលគិតនេះ ទៅធ្វើឲ្យគោលដៅឬក្ដីសុបិនរបស់អ្នកក្លាយទៅជាការពិតវាល្អជាជាង៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.lifehack.org
X
5s