​យុទ្ធសាស្ត្រ​ ៧​យ៉ាង​​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​សម្រេច​ចិត្តបាន​​​​​ប្រសើរ​ និង​​រហ័ស​​ខាងក្រោមនេះ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ ៧យ៉ាងដើម្បីធ្វើឱ្យលោកអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ប្រសើរ និងបានលឿនរហ័ស។ គន្លឹះទាំង ៧នោះគឺ៖

១) សួរសំណួរដែលជាអព្ភន្តរញាណដល់ខ្លួនឯងសិន

២) គិតឱ្យចេញជារូបភាព ដើម្បីជាពន្លឺ

៣) ធ្វើការភាវនា (ធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ស្ងប់>ងាយផ្ដោតទៅលើបញ្ហា)

៤) ធ្វើចលនា (ជួនកាលនៅទ្រឹងគិតអ្វីមិនចេញ។ ដើរបន្តិចអាចមានពន្លឺ)

៥) គិតអំពីបញ្ហាប្រឈម និងបង្កើតក្ដីសុបិន

៦) គិតថាតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា

៧) ថាខ្លួនអ្នកប្រាប់អ្នកថាម៉េច?  

X
5s