​យុទ្ធសាស្ត្រ​ ៧​យ៉ាង​​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​សម្រេច​ចិត្តបាន​​​​​ប្រសើរ​ និង​​រហ័ស​​ខាងក្រោមនេះ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ ៧យ៉ាងដើម្បីធ្វើឱ្យលោកអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ប្រសើរ និងបានលឿនរហ័ស។ គន្លឹះទាំង ៧នោះគឺ៖ ១) សួរសំណួរដែលជាអព្ភន្តរញាណដល់ខ្លួនឯងសិន ២) គិតឱ្យចេញជារូបភាព ដើម្បីជាពន្លឺ ៣) ធ្វើការភាវនា (ធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ស្ងប់>ងាយផ្ដោតទៅលើបញ្ហា) ៤) ធ្វើចលនា (ជួនកាលនៅទ្រឹងគិតអ្វីមិនចេញ។ ដើរបន្តិចអាចមានពន្លឺ) ៥) គិតអំពីបញ្ហាប្រឈម និងបង្កើតក្ដីសុបិន ៦) គិតថាតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា ៧) ថាខ្លួនអ្នកប្រាប់អ្នកថាម៉េច?  
X
5s