​គេង​ស្រាត​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​ម្លឹង​ផង?​តាមការស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ការគេងស្រាតបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះគឺ ជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹង (ស្ត្រេស) បង្កើនចំណងស្នេហា ធ្វើឱ្យគេងលក់ស្រួល និងមានប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀត៕  
X
5s