ប្រទេស​​ទាំង​១០ ​ដែល​ជា​ដៃ​គូ​នាំ​ចូល​ដ៏​ធំ​របស់​សិង្ហបុរី​យោងតាមគេហទំព័រ worldstopexports.com បានបង្ហាញឲ្យឃើញ ពីប្រទេសដែលជាដៃគូនាំចូលផលិតផលរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី នោះរួមមាន ៖ ) ប្រទេសចិន៖ ៤៧,៧ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ១៣,៨ភាគរយ ) ប្រទេសហុងកុង ៖ ៣៩,៧ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ១១,៤ភាគរយ ) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ៖ ៣៧,៨ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ១០,៩ភាគរយ ) ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ២៨,៤ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ៨,២ភាគរយ ) សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ២៣,២ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ៦,៧ភាគរយ ) ប្រទេសជប៉ុន៖ ១៥,២ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ៤,៤ភាគរយ ) ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង៖ ១៤,៥ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ៤,២ភាគរយ ) កោះតៃវ៉ាន់៖ ១៤,៥ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ៤,២ភាគរយ ) ប្រទេសថៃ៖ ១៣,៨ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ៤ភាគរយ ១០)ប្រទេសវៀតណាម៖ ១២,១ពាន់ លានដុល្លារអាមេរិក ៣,៥ភាគរយ ប្រែសម្រួល៖ ព្រំសុវណ្ណកណ្ណិកា ប្រភព៖worldstopexports

X
5s