ចំណុច​ទាំង​៣​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​ការ​តាំង​ចិត្ត​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​មនុស្សភាគច្រើនមិនមានការតាំងអារម្មណ៍ល្អនោះទេ ដោយសារតែពួកគេចូលចិត្តច្របល់រឿងរ៉ាវពីនេះពីនោះចូលគ្នា ដោយមិនចេះបែងចែកពេលវេលាក៏ដូចជាការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់។ ការតាំងចិត្តឲ្យបានស្ងប់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ ហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានល្អបំផុតនោះគឺជារឿងមួយដ៏ពិបាក តែវាក៏ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងគាប់ចិត្តផងដែរ៖ ១) លែងរវើរវាយ៖ តើអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាអ្នកគិតរឿងផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយ តែមិនដែលបានទទួលលទ្ធផលអ្វីមួយគួរឲ្យសម្គាល់នោះទេ ពោលគឺគិតបានត្រឹមតែគិតឥតប្រយោជន៍ពីនេះពីនោះ។ នៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមដាក់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយឲ្យប្រាកដនោះ អារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងលែងរវើរវាយទៀតហើយ ហើយអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយឡើងផងដែរ។ ២) ទទួលបានលទ្ធផលគាប់ចិត្ត៖ អ្នកខ្លះត្រូវបានគេសរសើរដោយអ្នកទាំងនោះអាចបំពេញកិច្ចការជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយបាន តែបើអ្នកសួរពួកគេថាតើពួកគេពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលពួកគេទទួលបានដែរឬក៏អត់ទេ? ចម្លើយរបស់ពួកគេ គឺប្រាកដជាទេ។ ការធ្វើការងារមួយនៅក្នុងពេលតែមួយនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបាននូវលទ្ធផលដែលអ្នកតែងតែរំពឹងទុកមករហូត។ ៣) ជួយឲ្យអ្នកមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង៖ នៅពេលដែលអ្នកមានការតាំងអារម្មណ៍ល្អ នោះកម្រិតនៃការជឿជាក់លើខ្លួនឯងក៏មានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាពេលអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានស្ដាប់គ្រូទេ នោះអ្នកក៏មិនមានជំនឿលើខ្លួនឯងដែរ នៅពេលដែលគ្រូរបស់អ្នកសួរសំណួរអ្វីមួយនោះ៕ ប្រែសម្រួល៖ តូច ម៉ាយ៉ារស្មី ប្រភព៖ www.addicted2success.com
X
5s