​មើល​ផែនទី​មួយ​ផ្ទាំង​នេះ​ដើម្បី​ដឹង​ថា​ ប្រទេស​មួយ​ៗ​ប្រជាជន​ចូលចិត្ត​ផឹក​ស្រា​អ្វី​យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចងក្រងឡើងដោយ Vinepair និងចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Independent បានបង្ហាញមួយផ្ទាំងដែលបង្ហាញថា នៅប្រទេសនីមួយៗ ប្រជាជននិយមផឹកស្រាអ្វី។ មិនមែនរបាយការណ៍ពីគ្រប់ប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែ គ្រាន់តែដឹងថា មានប្រទេសភាគច្រើន ក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏គ្មាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរ។ អ្វីដែលចម្លែកនោះគឺថា ទោះបីជាមានក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាច្រើន ហើយមានក្រុមហ៊ុនពហុជាតិសាសន៍ក្ដី ក៏គ្មានប្រទេសណានិយមស្រាដូចគ្នានោះទេនោះទេ៕ ដោយ៖ The Independent
X
5s