ដំណឹងជ្រើសរើសក្រុមការងារ​BizKhmer ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង យ៉ាងពិសេសដើម្បីបំរើដល់ប្រយោជន៍ដល់មិត្តអ្នកដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអត្ថបទ សហគ្រិនភាព អប់រំ អាជីវកម្ម ការវិនិយោគ អភិវឌ្ឍន៍អាជីព និងអចលនទ្រព្យ។ ក្រុមការងាររបស់យើង  មានឆន្ទៈមុតមាំក្នុងការសរសេរអត្ថបទ ដែលសុទ្ធតែសំខាន់សម្រាប់ ជំនួញ ការសិក្សា និង ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក ជាពិសេសគឺជួយពង្រឹងការត្រិះរិះ ពិចារណា និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។ 

ដោយសារតែតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងការរីកចម្រើនរបស់ពួកយើង យើងត្រូវការក្រុមការងារបន្ថែមជាច្រើនផ្នែកដូចខាងក្រោម៖

១) Graphic Designer (2 Posts)

២) Video Editor (2Posts)

៣) Digital Sales Executive (1 Post)

៤) Social Media Officer  (1 Post)

 

លក្ខណសម្បត្តិនិងទំនួលខុសត្រូវ៖

១) ជានិស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ ឬបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងជំនាញរបស់ខ្លួន 

២) មានទំនួលខុសត្រូវលើកិច្ចការរបស់ខ្លួន

៣) មានភាពច្នៃប្រឌិត ឧស្សាហ៍ព្យាយាម

៤) មានចរិតខិតខំរៀនសូត្រ និងចែករំលែក 

៥) មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ

៦) មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ

 

ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ

ចាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យមកឥឡូវនេះតាមរយៈ Email: [email protected]  ឫ 010 539 639 ។ សូមអរគុណ