សញ្ញាទាំង ៧ដែលបង្ហាញថា គេឈប់ជឿលើអ្នកទៀតហើយ​ជំនឿជាក់ ប្រៀបបានជាអុកសីុហ្ស៊ែននៅក្នុងកន្លែងការងារ។ អ្នកណាក៏ត្រូវការវា សម្រាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរវាងគ្នានឹងគ្នាដែរ។ បើអ្នកគ្មានវាទេ កុំរំពឹងទុកថា ការងារដំណើរការទៅមុខបាននោះ។ នៅពេលដែលមេរបស់អ្នកជឿជាក់លើអ្នក ការងាររបស់អ្នកក៏មានភាពជោគជ័យដែរ។ សញ្ញាខាងក្រោមនេះ ជាសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថា មេរបស់អ្នក និងមិត្តរួមការងារឈប់ជឿអ្នកទៀតហើយ។ ១) មិត្តរួមការងាររបស់អ្នកបិទបាំងព័ត៏មាន៖ បើសិនអ្នកតែងតែជាមនុស្សចុងក្រោយដែលដឹងព័ត៏មានមួយនោះ នេះជាសញ្ញាមួយយ៉ាងធំដែលបង្ហាញថា គេឈប់ជឿអ្នកទៀតហើយ។ ២) អ្នកមានអារម្មណ៏មិនល្អ៖ បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៏ថា មេរបស់អ្នក និងបុគ្គលិករបស់អ្នក មិនជឿជាក់អ្នក វាអាចជាអារម្មណ៏ក្នុងខួរក្បាល។ ក៏ប៉ុន្តែ វាអាចជាការពិត។ ដូច្នេះហើយ អ្នកគួរតែបន្តរកមើលសញ្ញាប្រសិនជាអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៏បែបនេះ។ ៣) អ្នកមិនត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្ត៖ មនុស្ស គឺមិនចង់ចំណាយពេលនឹងថាមពល និងទឹកចិត្តមនុស្ស ដែលពួកគេមិនជឿជាក់នោះទេ។ ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើមិត្តរួមក្រុមមិនសូវជួយអ្នកទៀតទេ នេះជាសញ្ញាមួយដែលអាក្រក់។ ៤) កិច្ចសន្ទនាតែងតែផ្លាស់ប្តូររាល់ពេលដែលអ្នកចូលក្រុមហ៊ុន៖ នេះជាសញ្ញាមួយយ៉ាងច្បាស់ដែលបង្ហាញថាពួកគេមានអារម្មណ៏មិនល្អពេលមានអ្នកក្នុងកិច្ចសន្ទនាណាមួយ។ នេះជាហេតុផលមួយដែលអ្នកដទៃបានបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តនៅលើអ្នក។ ៥) មិត្តរួមការងារមិនជឿជាក់ ឬពឹងផ្អែកលើអ្នក៖ ប្រសិនជាគេមានអារម្មណ៏ថា គេមិនអាចពឹងពាក់លើអ្នកបាន គេមិនមករកអ្នកឡើយ។ ពួកគេសុខចិត្តធ្វើដោយខ្លួនគេ។ ៦) អ្នកមិនត្រូវគេរួមបញ្ជូលក្នុងការប្រជុំធំៗ៖ នេះជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ ដែលមេរបស់អ្នកមិនជឿជាក់លើអ្នកទៀតឡើយ។ វាក៏អាចជាមេរបស់អ្នកខ្លាចអ្នកក្បត់ ឬ ប្រើប្រាស់ព័ត៏មានមិនសមរម្យ។ ៧) កិច្ចការរបស់អ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យពីរដង៖ ប្រសិនជាមេ ឬបុគ្គលិកណាម្នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវត្រួតពិនិត្យការងាររបស់អ្នកដល់ទៅពីរដង គេឈប់ជឿជាក់អ្នកក្នុងការធ្វើកិច្ចការទៀងឡើយ៕ ប្រែសម្រួល៖ អឹុង មួយយូ ប្រភព៖ www.businessinsider.com
X
5s