ជាសហគ្រិន ជាអ្នកដឹកនាំ គួររៀនផ្ទេរការងារឲ្យថ្នាក់ក្រោមដើម្បីបន្ទូរបន្ទុករបស់ខ្លួន​តាមអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងឡុងដ៍បានឲ្យដឹងថា នៅពេលណាមួយសហគ្រិនគ្រប់រូបនឹងឈានដល់ចំនុចដែលពួកគេមិនអាចបន្តធ្វើការងារ បន្តមុខជំនួញរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អដូចពេលនេះបានទៀតទេ ព្រោះជាពេលមួយដែលគេត្រូវការអ្នកជួយ មានន័យថាពួកគេត្រូវការផ្ទេរការងារទៅឲ្យអ្នកផ្សេងគ្រប់គ្រងខ្លះហើយ។

តាមការសិក្សាមួយពី Harvard Business Review អ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្ត និងសហគ្រិនភាព លោកCohen និង Julian Birkinshaw បានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣៩ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថា ៤១% នៃការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់សហគ្រិនបានជោគជ័យអាស្រ័យមានការចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែង និងសកម្មភាពពីអ្នកដៃក្រៅពីសហគ្រិនផ្ទាល់។ ទំនាក់ទំនងសង្គមត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសមិទ្ធផលដែលបានសម្រេច ហើយពេលវេលារបស់សហគ្រិនមិនមែនចាំតែត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការងារ និងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងគ្រប់ពេលទាំងអស់នោះទេ។ ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យសហគ្រិនត្រូវការពេលសម្រាកខ្លះហើយផ្ទេរការងារ និងមួយចំនួនទៅឲ្យអ្នកដទៃ ឬអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ដោយស្វែងរកមនុស្សត្រឹមត្រូវម្នាក់សក្តិសមនឹងកាន់ការងារនេះបាន និងគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុត។ 

១) ដាក់រចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុន

ជាទូទៅ សហគ្រិនតែងស្វែងរកជំនួយពេលមានបញ្ហាកើតឡើងដូចជាភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងការគ្រប់គ្រងមុនជំនួញ តែវាមិនមែនជាជាពេលល្អមួយក្នុងការទៅដើររកមនុស្សមកភ្លាមៗនៅពេលនោះទេ។ មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តក្រោមសម្ពាធមួយ អ្នកត្រូវរកជម្រើសមួយរវាងការផ្ទេរការងារទៅនរណាម្នាក់ ឬដើរស្វែងរកអ្នកមកជួយ។ ការសម្រេចចិត្តនេះមានន័យថា អ្នកអាចធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកអ្នកជាមុនឲ្យពួកគេចេះគ្រប់គ្រងការងារពួកគេឲ្យបានល្អ ពេលខ្លះមនុស្សដែលអ្នកគិតថាទុកចិត្តបំផុតអ្នកត្រូវឲ្យគេគ្រប់គ្រងការងារលើសពីអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចគេសព្វថ្ងៃ ព្រោះអ្នកប្រាកដក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយការងាររបស់អ្នក ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនឹងអាចប្រគល់ទៅឲ្យគេជាមុនមាត់ជំនួសអ្នកបាន។

២) ដាក់ការផ្ទេរការងារលើប្រតិទិន

ធ្វើបែបនេះជាការដាស់តឿនអ្នកកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនធ្វើការងារតែម្នាក់ឯង ត្រូវសរសេរវាក្នុង To-do-list ហើយមានការប្រជុំជាមួយអ្នកត្រូវកាន់ការងារនោះព្រោះវាជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកជាសហគ្រិនត្រូវធ្វើ។

៣) បន្ទាប់មកធ្វើតេស្តសាកមើល

បន្ទាប់ពីការសាកល្បងផ្ទេរការងារ ឬការផ្ទេរអំណាចគ្រប់គ្រងការងារទៅថា្នក់ក្រោម អ្នកគួរតេស្តវាសាកមើលដែរថា មនុស្សដែលអ្នកបានចាត់ចែងឲ្យកាន់ការងារនោះពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងគ្រប់គ្រងអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់បានពិតមែន។ 

ការដែលអ្នកធ្វើប្រតិភូកម្មការងារ ឬការផ្ទេរការងារ ឬការផ្ទេរអំណាចគ្រប់គ្រងការងារដល់នរណាម្នាក់ ឬថ្នាក់ក្រោមដែលគួរឲ្យទុកចិត្តគឺរឿងមួយល្អបំផុត ព្រោះអ្នកនឹងមិនក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រង ឬសហគ្រិនម្នាក់ផ្តាច់ការទេ អ្នកជាមនុស្សដែលតែងទុកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃចេះអភិវឌ្ឍខ្លួន និងចេះគ្រប់គ្រងការងារ។ អ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងទទួលបានការគោរពពីអ្នកដទៃ ពិសេសអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ហើយអ្នកក៏ជាបុគ្គលជោគជ័យដែរ៕

ដោយ៖ យ៉ាយ៉ា